Expertise echtscheiding

‘Dreigend contactverlies met een ouder’

"Van ouderverstoting (ouderonthechting, oudervervreemding) is sprake als een kind het contact met een ouder waarmee het voorheen een goede relatie had, wil verbreken onder invloed van de omgeving, vaak na een scheiding. Het kind raakt in een loyaliteitsconflict en om de pijn hiervan te vermijden kiest het kind tégen de ene en vóór de andere ouder. Deze overlevingsstrategie staat een gezonde ontwikkeling van een kind in de weg. Soms manifesteert ouderverstoting zich pas jaren na de feitelijke scheiding.'" @ernajanssen

Binnen Netwerk-Pluz groeit de expertise in casuïstiek die te maken heeft met bovengenoemd onderwerp en dit is hard nodig. De impact van voor kinderen die een ouder afwijzen oudervervreemding/ouderonthechting/ouderafwijzing is groot. Het is van belang om de signalen van kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen herkennen en hierin vroegtijdig hulp te bieden. Alle hulpverleners waar Netwerk-Pluz mee samenwerkt hebben hebben in maart 2022 de training ouderonthechting bij Heleen Koppejan-Luitze gevolgd om de signalen te kunnen herkennen en hulp te bieden. In maart 2020 heb ik, Maaike, in Ierland de 3-daagse training van Karen en Nick Woodall ‘Practitioner Parental Alienation gevolgd (www.familyseparationclinic.com). In 2018 had ik al een training ‘Ouderverstoting’ bij de Familieacademie gevolgd. Het protocol Ouderonthechting van Heleen Koppejan wordt door Netwerk-Pluz gehanteerd.

Opnieuw verbinden in plaats van loslaten
Het is misschien één van de meest hardnekkige misvattingen dat ex-partners elkaar moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar gaat tegenkomen. Vandaar dat de SCHIP-aanpak er met name op gericht is om jullie als ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het betekent hard werken en bovenal dat jullie beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Maar als dit lukt, worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama. Dit zou je toch ieder kind van gescheiden ouders gunnen? 

MASIC Protocol -  (Mediator’s assessment of Safety Issues and concerns)

Dit wetenschappelijk onderbouwde feitenonderzoek wordt ingezet bij ouders die gaan scheiden of net gescheiden zijn of niet uit een ‘vechtstand’ kunnen komen. Doel is om de juiste vorm van hulpverlening en de meest geschikte aanpak te kiezen. Een meest geschikte aanpak kan bijvoorbeeld zijn: geen mediation, parallel ouderschap of co-ouderschap.  
De MASIC-3 is een interview waarmee de huidige gezinssituatie, de relationele voorgeschiedenis, psychische- en verslavingsproblemen en gewelddadig gedrag wordt nagevraagd met beide ouders apart. Wij zijn getraind in het afnemen en interpreteren van de MASIC.
 

NICHD-kindprotocol
In maart 2019 heb in bij de Universiteit van Maastricht de 3-daagse training NICHD-protocol gevolgd. De kracht van het NICHD-kind interview is dat het rekening houdt met de cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen met een leeftijd tussen drie en zeventien jaar. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door een uitgebreide fase van contactopbouw, training in het episodisch geheugen, en uitleg over het verschil tussen ‘waar’ en ‘niet waar’, voordat het interview over de (vermoedelijke) feiten begint. 

(Familie) Mediation en omgangsbegeleiding

Ouders willen het opvoeden vaak wel samen doen, maar weten niet precies hoe of het komt niet uit de verf in de praktijk. Ouderschap (familie) mediation kan door een persoonsgerichte maatwerk-aanpak succesvol zijn. Dit wordt vaak in combinatie met een Kindbehartiger-traject ingezet. Het wordt steeds duidelijker dat kinderen die knel zitten voor of na een scheiding hier grote schade van oplopen. Voor veel ouders is dit het motief om een maatwerk traject toch (vaak nogmaals) aan te gaan. 
 
Bij een scheiding tussen ouders is het soms moeilijk om goede afspraken te maken over een omgangsregeling voor de kinderen. Omgangsbegeleiding kan dan helpen om te komen tot afspraken die goed zijn voor de kinderen. Contact met beide ouders is hierbij belangrijk. Wij begeleiden omgangen thuis, op locatie en in weekenden indien nodig.

SCHIP-aanpak

SCHIP
is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap. 

De SCHIP-aanpak is een post relationeel rouwtraject dat ouders als ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene wat hebben verloren is gegaan, er is aandacht voor elkaars kwetsuren en voor het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel ouders opnieuw met elkaar te laten verbinden als ‘partners in ouderschap’. Ooit zijn partners vol goede moed aan hun relatie begonnen. Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen van de relatie, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd.